Tynningshogst rundt kirka.


Furuskogen rundt kapellet vokser seg stadig større og tettere, og i år har det vært utført tynning. I tillegg er det hogd ei 5m bred gate langs tørrsteingjerde som omkranser kirka for at det skal komme bedre fram. Dette gjerde er meget vakkert og burde komme mer til syne, mente menighetsrådet som iverksatte hogsten.


   
Skogen hadde grodd til så den nesten skjulte kapellet Etter ryddinga ble steingjerdet mer synlig og blir en flott ramme
om kirka