Rotsund      Home Sida er publisert av Rotsund og omegn grendelag

Geologi

De høgste fjella i nedslagsfeltet til Rotsundelva er Goattegaisa - Kipperdalsfjellet 1322 og Moccohatgaisa 1308 moh.

På Spåkenes og på elvelandet i Rotsundelvdalen er det løsmasser, djupe lag med sand, grus og leire.

Fjellene i området består stort sett av gneiser og sandstein, se kart. Unntaket er bergryggen Pilterifjellet (Nænjunni) med den 3 km lange sørvendte gresslia Bilta’riddi. Store deler av denne består av kalkbergarter og har derfor et godt og næringsrikt jordsmonn. Ned mot botnet av Pilteridalendalen ligger det store fuktige starrenger med en imponerende kraftig vekst. Disse ble tidligere høstet som utmarksslåtte og høyet ble fraktet med hest og slede den opptil 20 km lange veien til gårdene langs Rotsundet.

Mer fullstendige geologikart finnes på NGU

 

 

 

 

                                                                     Sida er under konstruksjon!